Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Granecki Paweł, Granecka Iga

Specjalistyczny komentarz do nowej ustawy PZP.
Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące zamówień publicznych i organizowania konkursów.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
organów właściwych w sprawach zamówień;
środków ochrony prawnej;
pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.
Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1.1.2021 r. i wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie procedury stosowanej do zamówień publicznych, zwiększenie efektywności, konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień oraz wzmocnienie innowacyjności gospodarki. Ustawa m.in.:

kładzie nacisk na zasadę efektywności, mającą zastosowanie w procesie analizy potrzeb i możliwych rozwiązań przez podejmowaniem dużych inwestycji oraz na zasadę koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (tworząc nowe instrumenty prawne w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego lub innego polubownego);
przewiduje obowiązek zapewnienia aktualności rocznych planów postępowań, a także obowiązek ewaluacji realizacji umowy;
wprowadza procedurę uproszczoną dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne (tzw. tryb podstawowy);
wprowadza szereg nowych definicji (innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia);
wprowadza katalog klauzul abuzywnych naruszających równowagę stron;
ustala nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń w wyniku zmian cen materiałów lub istotnych kosztów realizacji zamówienia;
wprowadza obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
znosi odpowiedzialność solidarną wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie postepowania przez KIO (m.in. obniża opłatę od skargi na orzeczenie KIO i wydłuża termin na wniesienie skargi na orzeczenie);
przewiduje nowe zasady przeprowadzania kontroli przez organy kontrolujące zamówienia publiczne.

Opis

Specjalistyczny komentarz do nowej ustawy PZP.
Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące zamówień publicznych i organizowania konkursów.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
organów właściwych w sprawach zamówień;
środków ochrony prawnej;
pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.
Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1.1.2021 r. i wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie procedury stosowanej do zamówień publicznych, zwiększenie efektywności, konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień oraz wzmocnienie innowacyjności gospodarki. Ustawa m.in.:

kładzie nacisk na zasadę efektywności, mającą zastosowanie w procesie analizy potrzeb i możliwych rozwiązań przez podejmowaniem dużych inwestycji oraz na zasadę koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (tworząc nowe instrumenty prawne w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego lub innego polubownego);
przewiduje obowiązek zapewnienia aktualności rocznych planów postępowań, a także obowiązek ewaluacji realizacji umowy;
wprowadza procedurę uproszczoną dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne (tzw. tryb podstawowy);
wprowadza szereg nowych definicji (innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia);
wprowadza katalog klauzul abuzywnych naruszających równowagę stron;
ustala nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń w wyniku zmian cen materiałów lub istotnych kosztów realizacji zamówienia;
wprowadza obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
znosi odpowiedzialność solidarną wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie postepowania przez KIO (m.in. obniża opłatę od skargi na orzeczenie KIO i wydłuża termin na wniesienie skargi na orzeczenie);
przewiduje nowe zasady przeprowadzania kontroli przez organy kontrolujące zamówienia publiczne.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Granecki Paweł, Granecka Iga

Tytuł

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8198-605-2

EAN

9788381986052

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków