Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych., Stepaniuk Mariusz

Praktyczny przewodnik po nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych!
Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie opracowania uwzględnia wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie, ujednolicony tekst ustawy oraz najważniejsze rozporządzenia do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Publikacja jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą zapoznać się z nową ustawą i przygotować się do pierwszych postępowań, które będą prowadzone bez wsparcia w postaci obszernej literatury, orzecznictwa i doświadczenia tysięcy podmiotów stosujących przepisy tej ustawy.

Główne zalety publikacji:

zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych nową ustawą, zgodny z jej systematyką,
w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów,
pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
zawiera aktualny tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z najważniejszymi aktami wykonawczymi,
stanowi praktyczne narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.
W książce przedstawiono zarówno zupełnie nowe instytucje wprowadzone wraz z nową ustawą, jak i liczne modyfikacje instytucji prawnych już wcześniej istniejących. Szczególny nacisk położono na kwestię różnic pomiędzy przepisami dotychczas obowiązującymi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i tymi, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie książki omawia zmiany w nowej ustawie, jakie wprowadzono ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), w tym – w szczególności – takie jak:

wykreślenie z ustawy art. 2 ust. 2, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych (tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł, lecz nie mniejszych niż 50 000 zł) oraz zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
zniesienie zakazu zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata (art. 434 PZP),
wprowadzenie obowiązku przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny oraz udostępnienia jej wyników,
wprowadzenie kwoty szacunkowej wartości umowy koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającej stosowanie przepisu,
wprowadzenie zmiany w przepisach dotyczących wykluczenia wykonawców – część obligatoryjnych przesłanek wykluczenia stanie się fakultatywna,
doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego oraz środków ochrony prawnej.
Publikacja odnosi się również do katalogu przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis

Praktyczny przewodnik po nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych!
Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie opracowania uwzględnia wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie, ujednolicony tekst ustawy oraz najważniejsze rozporządzenia do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Publikacja jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą zapoznać się z nową ustawą i przygotować się do pierwszych postępowań, które będą prowadzone bez wsparcia w postaci obszernej literatury, orzecznictwa i doświadczenia tysięcy podmiotów stosujących przepisy tej ustawy.

Główne zalety publikacji:

zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych nową ustawą, zgodny z jej systematyką,
w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów,
pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
zawiera aktualny tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z najważniejszymi aktami wykonawczymi,
stanowi praktyczne narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.
W książce przedstawiono zarówno zupełnie nowe instytucje wprowadzone wraz z nową ustawą, jak i liczne modyfikacje instytucji prawnych już wcześniej istniejących. Szczególny nacisk położono na kwestię różnic pomiędzy przepisami dotychczas obowiązującymi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i tymi, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Drugie wydanie książki omawia zmiany w nowej ustawie, jakie wprowadzono ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), w tym – w szczególności – takie jak:

wykreślenie z ustawy art. 2 ust. 2, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych (tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł, lecz nie mniejszych niż 50 000 zł) oraz zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
zniesienie zakazu zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata (art. 434 PZP),
wprowadzenie obowiązku przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny oraz udostępnienia jej wyników,
wprowadzenie kwoty szacunkowej wartości umowy koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającej stosowanie przepisu,
wprowadzenie zmiany w przepisach dotyczących wykluczenia wykonawców – część obligatoryjnych przesłanek wykluczenia stanie się fakultatywna,
doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego oraz środków ochrony prawnej.
Publikacja odnosi się również do katalogu przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dodatkowe informacje

Autorzy

Stepaniuk Mariusz

Tytuł

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych.

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-425-6

EAN

9788382354256

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków