Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz,

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

W publikacji zostały omówione kwestie dotyczące:

etapów planowania w gminie, na obszarze metropolitalnym, w województwie, na szczeblu krajowym;
lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy;
regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych.
Komentarz łączy aspekty prawne ze szczegółowym objaśnieniem treści z zakresu urbanistyki, architektury i budownictwa oraz uwzględnia rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Kolejne, 12. wydanie Komentarza uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone od poprzedniego wydania, wprowadzone m.in.:

ustawą z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.), mające na celu uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ograniczeń wynikających z treści decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 2a PrGeod oraz decyzji wydanych przez Komisję Planowania przy RM w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględnienie dodatkowo władającego terenem zamkniętym w procesie odszkodowania z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostosowanie ustawy do zmian wynikających z zaproponowanych zmian w PrBud; wejście w życie 19.9.2020 r.;
ustawą z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która do ustawy wprowadza nowy rozdział 5a, dotyczący zbiorów danych przestrzennych; wejście w życie 31.10.2020 r.;
ustawą z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.), która umożliwia wniesienie uwag oraz wniosków do wymienionych w tym przepisie dokumentów planistycznych w postaci papierowej lub elektronicznej, umożliwia prowadzenie dyskusji publicznej również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, wprowadza obowiązek zamieszczania szeregu dokumentów i informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego postępowanie, m.in.: informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. uchwały krajobrazowej, a także obowiązek dokonania wyłożenia projektu studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu uchwały krajobrazowej, projektu audytu krajobrazowego także przez ich udostępnienie w BIP; wejście w życie 24.6.2020 r.;
ustawą z 15.7.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378), związane z usunięciem długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz wprowadzeniem koncepcji rozwoju kraju oraz fakultatywnej strategii rozwoju gminy, oraz strategii rozwoju ponadlokalnego; wejście w życie 13.11.2020 r., 31.10.2020 r.;
ustawą z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), związane z uchyleniem przepisów o ramowych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związków metropolitalnych; wejście w życie 19.1.2021 r.

Opis

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

W publikacji zostały omówione kwestie dotyczące:

etapów planowania w gminie, na obszarze metropolitalnym, w województwie, na szczeblu krajowym;
lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy;
regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych.
Komentarz łączy aspekty prawne ze szczegółowym objaśnieniem treści z zakresu urbanistyki, architektury i budownictwa oraz uwzględnia rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Kolejne, 12. wydanie Komentarza uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone od poprzedniego wydania, wprowadzone m.in.:

ustawą z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.), mające na celu uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ograniczeń wynikających z treści decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 2a PrGeod oraz decyzji wydanych przez Komisję Planowania przy RM w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględnienie dodatkowo władającego terenem zamkniętym w procesie odszkodowania z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostosowanie ustawy do zmian wynikających z zaproponowanych zmian w PrBud; wejście w życie 19.9.2020 r.;
ustawą z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która do ustawy wprowadza nowy rozdział 5a, dotyczący zbiorów danych przestrzennych; wejście w życie 31.10.2020 r.;
ustawą z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.), która umożliwia wniesienie uwag oraz wniosków do wymienionych w tym przepisie dokumentów planistycznych w postaci papierowej lub elektronicznej, umożliwia prowadzenie dyskusji publicznej również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, wprowadza obowiązek zamieszczania szeregu dokumentów i informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego postępowanie, m.in.: informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. uchwały krajobrazowej, a także obowiązek dokonania wyłożenia projektu studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu uchwały krajobrazowej, projektu audytu krajobrazowego także przez ich udostępnienie w BIP; wejście w życie 24.6.2020 r.;
ustawą z 15.7.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378), związane z usunięciem długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz wprowadzeniem koncepcji rozwoju kraju oraz fakultatywnej strategii rozwoju gminy, oraz strategii rozwoju ponadlokalnego; wejście w życie 13.11.2020 r., 31.10.2020 r.;
ustawą z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), związane z uchyleniem przepisów o ramowych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związków metropolitalnych; wejście w życie 19.1.2021 r.

Dodatkowe informacje

Tytuł

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz

Wydawca

C.H. Beck

ISBN

978-83-8235-255-9

EAN

9788382352559

Tematyka

Prawo Książki dla praktyków